Грамота №496

Город Новгород
Условная дата 1430‒1450 (с вероятным смещением вперёд)
Стратиграфическая дата 2 четв. XV в.
Внестратиграфическая дата -
Сохранность целый документ
Раскоп Славенский
Категория письма
Содержание Сообщение о «находе» (грабительском нападении)
Статья ДНД Д 36
Тома НГБ НГБ VII, Попр.–VIII, Попр.–X, Попр.–XII
Литература Факкани 1982, Факкани 2010
Место хранения НГОМЗ
Текст
(скачать шрифт)
ни[ко]євзамноюрѣцѣиоударивсѧрозбоємънамихаилицнъдворънаснаєвонаива‐
(н)[ка]д[во]ръноважигалꙗссномсофоноском:игнаткѣсимꙋєвѣзбратомъсмакхи‐
[мк]омва[си]лѣвѣцѣркѣгрихънѣвалскоклимѣнтѣикѣстѣхъновмартнѣ[т]атаѧ
храпѣ[с]ѣ[люєв]крѣстникдадворърозграбилиаживотъвзѧлдаи[ж]итницꙋєлиза‐
рѣвꙋвѣрхъ[да]д[в]оръразграбилидаилюдѣипѣрѣбилипѣрѣкололи:азъвтомъ
сѣлѣ[н]ѣодинъблатодеѧлосьвсюнѣделюдопрокла:
ни[ко]єв за мною рѣцѣи оударивсѧ розбоємъ на михаилицнъ дворъ на сна єво на ива‐
(н)[ка] д[во]ръ нов а жигалꙗ с сном с офоноском : игнаткѣ симꙋєвѣ з братомъ с макхи‐
[мк]ом ва[си]лѣ вѣцѣркѣ грихънѣ валско климѣнтѣикѣ стѣхънов  мартнѣ [т]атаѧ
храпѣ [с]ѣ[люєв] крѣстник да дворъ розграбили а животъ взѧл да и [ж]итницꙋ єлиза‐
рѣвꙋ вѣрхъ [да] д[в]оръ разграбили да и людѣи пѣрѣбили пѣрѣкололи : азъ в томъ
сѣлѣ [н]ѣ одинъ бл а то деѧлось всю нѣделю до прокла :
Показать разделение на слова Скрыть разделение на слова
Перевод