Грамота №283

Город Новгород
Условная дата 1360‒1380
Стратиграфическая дата 70-е – нач. 80-х гг. XIV в.
Внестратиграфическая дата -
Сохранность фрагмент
Раскоп Неревский (усадьба Е)
Категория письма
Содержание Письмо к брату — просьба вдовы о помощи по хозяйству
Статья ДНД Г 64
Тома НГБ НГБ V, Попр.–XII
Литература -
Место хранения НГОМЗ
Текст
(скачать шрифт)

…уцинилъпособиб҃адѣлѧпосиро[т]а
[хъ]дапопецалусѧѡмнѣперостависѣникъуцинимидо
броаѧзътобѣмногокланѧсѧбратусвоѥмуадакупими
[іс]т[еп]куаваси[л]ко[л]итвин[ъ]…
(…)

… уцинилъ пособи б҃а дѣлѧ по сиро[т]а‐
[хъ] да попецалусѧ ѡ мнѣ перостави сѣникъ уцини ми до‐
бро а ѧзъ тобѣ много кланѧсѧ брату своѥму а да купи ми
[іс]т[еп]ку а васи[л]ко [л]итвин[ъ] …
(…)
Показать разделение на слова Скрыть разделение на слова
Перевод