Грамота №26

Город Новгород
Условная дата 1380‒1400
Стратиграфическая дата 80-е – 90-е гг. XIV в.
Внестратиграфическая дата -
Сохранность фрагмент
Раскоп Неревский (усадьба В)
Категория письма
Содержание Фрагмент письма от Онтана к господину
Статья ДНД не описана в ДНД
Тома НГБ НГБ II, Попр.–XII
Литература Вермеер 1992, Палеогр.
Место хранения ГИМ
Текст
(скачать шрифт)
(…ѿ)ѻнтана
…умъю
…асъсвъѥ‐
…(с)въѥилю‐
…(ес)мьзьмл‐
(ю)…(ѥ)[р]мълѣ:ц‐
…[ѻ]спъд‐
(инь)…наѥрм‐
(ълѣ)…ипръту
…(в)[ѣ]даю:п‐
…[л]ѣ:так‐
…нюю:а
…ть
(…ѿ) ѻнтана
…у  мъю
…  а съ свъѥ‐
… (с)въѥи  лю‐
…(ес)мь зьмл‐
(ю) … (ѥ)[р]мълѣ : ц‐
… [ѻ]спъд‐
(инь) … на ѥрм‐
(ълѣ) … и  пръ ту
…(в)[ѣ]даю : п‐
…[л]ѣ : так‐
…нюю : а
…ть 
Показать разделение на слова Скрыть разделение на слова
Перевод